SWESEM rekommenderar


Socialstyrelsens målbeskrivning SOSFS 2008:17

Socialstyrelsens målbeskrivning SOSFS 2015:8

De nya föreskrifterna om läkarnas specialiseringstjänstgöring trädde i kraft den 1 maj 2015.

 

Det nya regelverket innehåller bland annat skärpta krav för kvalitetsgranskningen av ST, nya bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt ny struktur i målbeskrivningarna.

 

Övergångsbestämmelsen innebär att det är möjligt att fullfölja en påbörjad ST enligt nu gällande regelverk (SOSFS 2008:17) i sju år framåt för den läkare som har fått legitimation i Sverige, eller motsvarande bevis om behörighet i annat EES-land, senast den 1 maj 2015. Ansökan om bevis om specialistkompetens enligt detta regelverk måste då ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 april 2022.

 

SWESEM Core Curriculum

Core Curriculum har som syfte att vara ett stöd för blivande akutläkare under deras specialistutbildning och definierar även kompetensområdet. Dokumentet är ett komplement till Socialstyrelsens 'Läkarnas specialisttjänstgöring - Föreskrifter och allmänna råd'.

 

EuSEM Core Curriculum

Under 2008 har EuSEM färdigställt den europeiska målbeskrivningen vilken till stora delar liknar SWESEM Core Curriculum

 

SWESEM utbildningsplan

SWESEMs rekommendation angående ubildningsplan basspecialitet Akutsjukvård, version 2012-10-16

 

Internutbildning

SWESEMs rekommendation angående kontinuerlig internutbildning vid den egna akutenheten