Umeå


Reviderad: 150224

Befolkning 
110.000 i Umeå kommun. Akuten servar en befolkning på ca 130.000.
255.000 i Västerbottens läns landsting. VLL.( Yta motsvarande Danmark)

 

Sjukhustyp
Norrlands Universitetssjukhus, NUS, fungerar dels som länssjukhus för befolkningen i Umeå -området,
delssom länssjukhus för VLL. Sjukhuset är regionsjukhus för Norra regionen, med ca 885 000 innevånare.

 

Antal besök per år: 35 000


Organisation
Akutläkarfunktionen startade genom frivilliga läkare från olika kliniker & primärvården som ett försöksprojekt under sjukhusledningen p å NUS år 2003.
Efter ett beslut hos landstingsledningen att man skulle införa akutläkare togs ansvaret över av länschefen för akutsjukvård i Västerbottens läns landsting.

Akutläkarna på NUS har från start drivit en nattverksamhet så gott som alla nätter hela året runt.
Det har funnits en stor entusiasm i akutläkargruppen.  
Utbildningsdagar ordnas genom ett gemensamt ansvar av de anställda och akutläkarchefen. Regelbunden handledning sker.  Medicinsk chef för Akutmottagningen och Akutläkarchef  är sedan sept 2010 dr. Björn West, anestesiolog. Verksamhetschef för Akutsjukvården i Västerbotten är Robert Ylipää.

Från start anställdes specialister f ör att upprätthålla akutläkarfunktionen. Som mest har man varit ca 6 st. Dessutom har det funnits ett antal vikarierande leg läkare.
AT läkare kom tidigt in i akutläkarbetet. De gör nu 3 månader av utbildningen i akutläkarjour. Dessutom har ST läkare från framförallt anestesi och primärvården fått utbildning genom att bemanna jourlinjen.

 

Antal specialister i akutsjukvård: 4 st

 

Antal ST i akutsjukvård: 4 ST basblock i Akutsjukvård, 1 ST med "dubbelblock", 1  specialist ansöker om tilläggsspec i Akutsjukvård under 2015.


Handledning:
Inga läkare är särskilt anställda bara för att handleda blivande akutläkare. Den kliniska handledningen har skett genom direkt kontakt med respektive kliniker och jourer. ST-studierektor är Toralph Ruge, Överläkare i Akutsjukvård.

 

Arbetsbeskrivning: 
Ansvarsområdet är troligen ett av de bredaste i hela Sverige.- Patienter från 1 år och uppåt handläggs av akutläkarna.
Barnmedicin från 1 år.
Alla patienter inom allmän kirurgi (inklusive trauma om akutläkaren har ATLS -utbildning).
Allmän internmedicin / lung / allergi/ kardiologi / neurologi / rädda hjärnan ,och infektionssjukdomar./ÖNH /ögon, samt till viss del barn och ungdomsspsykiatri.
Begränsningar har varit vuxenpsykiatri , obstetrik och gynekologi.                                                                                
Akutläkarna tar emot patienter från kl 22-07 varje natt hela året om. 07-08 ägnas åt diktering och provsvarsbevakning. Telefonstöd ges vid behov till ambulanssjukvården och till sjukvårdsrådgivningen.
Patenterna följs vid behov av akutläkare fram till HIA , IVA eller till undersökning på CT lab.
Ännu arbetar inga akutläkare prehospitalt i Umeå.
Ett försök med 1 st dag och kvällsarbetande akutläkare i sorteringsfunktion (triagefunktion) har gjorts i dec 09- till och med mars -10.  Under 1 månads tid  i september 2010 bemannades dagtid 2 linjer av 3 akutl äkare  ( kirurgi och ortopedi). Försöket har  utvärderats och en vidare planering av eventuella arbetsuppgifter för akutläkare på dag- och kvällstid planeras i samarbete med specialiserad sjukvård och sjukhusklinikerna - preliminär start för dagtjänstgöring ( må- fred)  under 2014. Under  vissa veckor   hösten 2013  kommer en Akutläkare att  schemaläggas på  Akutmottagningen i Umeå  dagtid  månd-fredag 08 - 17  -  då för att fungera som beslutsstöd  , prioriteringsstöd i patientflödet , triagestöd samt även delta i direkt patientarbete linjelöst


Verksamhetscchef: Robert Ylipaa, robert.ylipaa@vll.se 

 

ST-studierektor: Toralph Ruge, toralph.ruge@umu.se

 

Medicinsk chef: Björn West, bjorn.west@vll.se. Tel: 090-785 00 00 (vxl) alt 070-3833150.