Sundsvall


Reviderad: 140613

 

Upptagningsområde
130 000 - 150 000 beroende på specialitet

 

Sjukhustyp
Länssjukhus, Landstinget Västernorrland

 

Antal besök
Ca 38000 besök per år

 

Organisation
Sundsvalls sjukhus är länssjukhus i landstinget Västernorrland. Samtliga
större specialiteter finns på plats, neurokirurgi och avancerad brännskadesjukvård samt komplicerad handkirurgi remitteras i stor utsträckning till regionssjukhus (Umeå Universitetssjukhus)
Jourlinjer för internmedicin, ortopedi och kirurgi finns dygnet runt på akuten. På jourtid tas även patienter från ÖNH, gyn, barn och ögon av respktive jourlinje. Oktober 2013 öppnades en akutläkardisk som tar oselekterade patienter 0800-1900 vardagar.
Sundsvalls sjukhus har en akutvårdsavdelning, AVA, knuten till akutmottagningen och planer finns på att driva denna som en intermediärvårdsavdelning. Beslut kring detta är ännu inte klara. Tills vidare drivs avdelningen som en MAVA + KAVA.
Akutkliniken med ST-läkare i akutsjukvård med olika basspecialiteter (medicin, kir, primärvård, barn, infektion)  startade som projekt 2006 och permanentades 2008. Sedan jan 2013 anställs ST läkare med akutsjukvård som basspecialitet. Idag finns det 14 ST läkare och en överläkare samt ca 60 ssk/ussk på akutkliniken.


Specialister i Akutsjukvård: 1

Under 2014 kommer ytterligare 2 ST att skicka in sina specialistansökningar till socialstyrelsen.

 

ST-läkare i akutsjukvård: 14


ST-kontrakt
ST- läkaren är anställd av akutkliniken. Från och med jan 2013 erbjuds ST med akutsjukvård som bas. En mera detaljerad utbildningplan finns på www.akutlakare.se under fliken ST.


Handledning
Studierektor som är specialist i akutsjukvård finns. Klinisk handledning på akutmottagningen erhålls framförallt av seniora akutläkar- ST och specialist i akutsjukvård samt i vid behov av primär/bakjour för respektive klinik.


Utbildning
Utbildningsvecka om 5 heldagar genomförs 2 ggr/år. Samtliga ST läkare ska gå ATLS, APLS, PHTLS, MEDIC ALS, PS, KAOS, Läkare/ledare, FoU kurs samt kardiologikurs. Utöver detta finns utrymme för kurser efter eget intresse. ST läkare förväntas delta på minst en nationell kongress samt en internationell kongress. ST läkarna förväntas genomföra EDEM
(EU:s internationella akutläkarexamen) ST läkarna är aktiva i utbildningnen av AT samt internutbildning av SSK/USSK.


Arbetsbeskrivning
I och med att akutsjukvård nu är en egen basspecialitet ser upplägget av arbetet litet olika ut beroende på om ST läkaren går enligt det gamlasystemet eller det nya. (Vg se utbildningsplanen för nya ST under"ST-kontrakt") Just nu är akutkliniken under uppbyggnad och i oktober 2013 öppnade en akutläkardisk som tar oselekterade patienter mellan kl 0800-1900 vardagar. Akutläkare bemannar även en disk med oselekterade patienter lördagar 11-19 samt from september 2014 även söndagar 11-19. Under de närmaste åren kommer akutläkardisken att expandera i tid och omfattning och på så sätt ersätta ordinarie jourlinjer. Akutläkarna verkar också som handledare på akuten för AT/ul samt är delansvariga för introduktionen av nya AT-läkare. Mot slutet av sin ST verkar akutläkarna som handledare till nya akutläkar ST.
 

Mera information finns på www.akutlakare.se  eller kontakta Ingmarie Hässler: ingmariesmail@gmail.com