Södersjukhuset


Reviderad 160524

 

Antal besök:

SÖS hade 113 000 besök på vuxenakuten 2015 vilket gör den till Sveriges största akutmottagning. Antalet besök förväntas öka betydligt.

 

Organisation:

Södersjukhuset har haft ST-läkare i akutsjukvård sedan år 2000. Här utbildades de första specialisterna i akutsjukvård. Våren 2016 har vi 11 specialister i akutsjukvård. Det finns ytterligare 7 specialister i kirurgi, ortopedi, allmänmedicin och internmedicin anställda. Vi har 41 ST-läkare i akutsjukvård varav 6 beräknas vara färdiga specialister under 2016. Sjukhusets satsning på akutsjukvård innebär en tillväxtplan på 4-6 nya ST-läkare årligen plus rekrytering av akutläkarspecialister.

 

Arbetsbeskrivning:

Akutläkarna bemannar akuten dygnet runt med specialister i akutsjukvård, ST-läkare och underläkare. Specialist i akutsjukvård har rollen som ledningsläkare för hela akuten. Akutmottagningen organiseras i flöden efter sökorsaker. Akutläkarna äger ansvaret för alla kirurg- och ortopedpatienter. Akutläkarna gör arbetspass i kardiologi- och medicinflöden. Hösten 2016 inför vi en akutläkarledd geriatrisk modul. Vi har infört teamarbetsmodell.

 

Utbildningsplan:

ST-läkarna går enligt en utbildningsplan som följer Swesems rekommendationer och har förankrats i sjukhusledningen.

 

Internutbildning:

Vi erbjuder en introduktionsutbildning för alla nya läkare som består av 9 halvdagsutbildningar med tema initialt omhändertagande, akuta infektioner, EKG och blodgas, akut kardiologi, dyspné, akut neurologi, akut buk, trauma och akut ortopedi. Utbildningen roterar halvårsvis. ST-läkare ansvarar för att hålla i utbildningen med stöd av sin handledare.

ST-läkarna har schemalagd  tid för utbildning en halvdag varannan vecka. Specialister deltar också i utbildningen. Utbildningarna utgår från Swesems kompetensdokument och stort fokus läggs på simulering på KTC. Inför utbildningstillfällena förväntas ST-läkaren förbereda sig med inläsningsmaterial och förtest.

Utbildningsansvariga på akutkliniken deltar i utvecklandet av ett regionalt utbildningsprogram för ST-läkare i akutsjukvård i Stockholms läns landsting. ST-läkarna på SÖS kommer påbörja denna utbildning våren 2016.

Vi erbjuder kompetensutveckling för alla färdiga specialister och har en utbildningsansvarig med särskilt uppdrag för detta.

Senaste åren har vi lagt mycket fokus på Point of Care ultraljudsundersökning. Vi håller regelbundna utbildningar i egen regi och planerar även erbjuda kurser för externa deltagare från hösten 2016.

Planer pågår för att starta utbildning för specialistsjuksköterskor i akutsjukvård knuten till Södersjukhuset.

 

Kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete:

ST-läkaren får sju veckor för att ägna sig åt kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete. Dessutom finns en obligatorisk veckolång vetenskapligt kurs. Kliniken har anställt en läkare med stor erfarenhet av klinisk forskning som stöttar ST-läkarna och deras handledare i det vetenskapliga arbetet.

 

Handledning:

Alla ST-läkare har en personlig handledare. Eftersom det finns färre specialister än ST-läkare måste varje specialist i nuläget handleda flera. Handledare och ST-läkare rekommenderas försöka få minst 2 pass varje månad då man arbetar i team tillsammans. Vid tjänstgöring på akuten fungerar flödesledare i teamet och ledningsläkaren på akuten som klinisk handledare.

 

Vo Akut:

Verksamhetschef: Nasim Farrokhnia nasim.farrokhnia@sodersjukhuset.se

Läkarchef: Viola Mittermayer viola.mittermayer@sodersjukhuset.se

Underläkarchef: Johan Raxell johan.raxell@sodersjukhuset.se

Studierektor: Sara Kärrsten sara.karrsten@sodersjukhuset.se

Sammankallande för ST-råd: Martin Östberg martin.östberg@sodersjukhuset.se