Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Reviderad: 150303

 

Befolkning:

De tre sjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndal servar Västra Götalandsregionens dryga 1,5 miljoner invånare med regionvård, och Göteborgs stads halva miljon med länsdelssjukvård.

 

Sjukhustyp:

Universitetssjukhus, med även länssjukvårdsuppdrag för lokalbefolkningen.

Sahlgrenska universitetssjukhuset är uppdelat i ett antal olika huskroppar och övergripande organisatoriska områden. Mölndal SU/M, Sahlgrenska SU/S och Östra sjukhuset SU/Ö som på samma tomt har DSBUS (Drottnings Silvias Barn och ungdomssjukhus). Flera kliniker har egen akutmottagning i tillägg till de tre större för vuxen vård och en för barn&ungdomsvård, såsom psykiatrisk akutmottagning, gynekologi, obstetrik, öron, ögon, hud, infektion mm.

 

Akutmottagningar

Vi har tre huvudsakliga allmänna vuxenakutmottagningar, en på vardera sjukhustomten. Runt en tredjedel av patienterna är > 65 år.

En viss profilering finns: ortopedi är beläget på Mölndals sjukhus, traumatologi sänds främst till Sahlgrenska. Kirurgin är uppdelad på Sahlgrenska och Östra. Urologins slutenvård är belägen på Sahlgrenska.

Vad gäller barn söker den absoluta majoriteten till DSBUS (Drottning Silvias Barn och Ungdoms sjukhus) som geografiskt ligger på Östra tomten.

Vi har också ett antal högspecialiserade akutmottagningar: Psykiatri centrerad till Östra, gynekologi på Sahlgrenska, Obstetrik på Östra, Ögon på Mölndal, ÖNH på Sahlgrenska, Hud på Sahlgrenska och infektion på Östra för att nämna några.

 

Arbetssätt

Patienter omhändertas enl METTS (medical Emergency Triage and Treatment System), och prioriteras i kategori Röd, Orange, Gul, Grön utifrån symtom och tecken. Det initiala omhändertagandet vad gäller provtagning och övervakning styrs också via METTS.

Östra, Sahlgrenska, Mölndal och DSBUS arbetar teambaserat.

 

SU/Sahlgrenska

har ca 55.000 besök per år, varav ca 40% skrivs in för slutenvård. Ungefär 30% anländer med ambulans. Fördelningen mellan discipliner är ungefär 35% kirurgiska akutfall, drygt 40% medicin inklusive kardiologi, 7% neurolog, 2.5% lungmedicin, 4% öronfall (endast natt och helg).

5% av patienterna triageras röda, 23% orange, 45% gula.

Sektionschef: Kristine Rygge: Mailadress: kristine.christiansen_rygge@vgregion.se

 

SU/Östra

har ca 45000 besök årliga besök. 1/3 anländer med ambulans, runt 40% inlägges för slutenvård. Ungefär 5% röda, 22% orange och 45% gultriagerade patienter. Jourlinjer för medicin och kirurgi finnes på akuten: ca 1/3 kirurgiska fall och 2/3 medicinska fall.

Sektionschef: Tobias Carlsson Mailadress: tobias.carlson@vgregion.se

 

SU/Mölndal

har ca 44000 besök årligen. 20 % anländer med ambulans.

Majoriteten av patienterna är medicinska eller ortopediska, då Mölndal är Göteborgs ortopediska centrum.

1% av patienterna triageras röda, 11% orange, 27% gula, 42% gröna.

Verksamhetschef medicinkliniken: Gunnar Byröd Mailadress: gunnar.byrod@vgregion.se

 

DSBUS

Runt 50000 besök årligen, och den enda av våra akutmottagningar som ståtar med goda ledtider. Ca 7% av patienterna anländer med ambulans. 2% triageras röda, 11% orange, 28% gula och 25% gröna.

Sektionschef: Younis Khalid: Mailadress: younis.khalid@vgregion.se

 

Trauma:

AKOM SU/Sahlgrenska är regionens traumacenter – allt högenergivåld i regionen dirigeras hit sedan 2005. Traumalarmen är drygt 1200 fall/år, varav 45% ”röda” (ISS score 17-18 i snitt), övriga traumalarmfall med ISS score i snitt 10. ATLS konceptet används konsekvent.

 

Akutläkarutbildning

Sedan 2005 har SU haft någon form av akutläkarutbildning.

Nu år 2015 har Östra 9 STläkare och en färdig specialist i anestesi och akutsjukvård. Majoriteten av STläkarna har kombinationsblock medicin/ akutsjukvård. En ST i basspecialiten akutsjukvård.

Sahlgrenska har 14 STläkare i akutsjukvård, och den första färdiga specialisten beräknas 2015. Majoriteten har kombinationsblock medicin-akutsjukvård.

Mölndal är i uppstartsfas med akutläkare, och beräknas komma igång strukturerat under 2015.

 

Internutbildning ad modum Swesem pågår sedan 2014, och på sikt skall vi starta certifiering. Internutbildningen är sjukhusgemensam för de tre sjukhusen.

Hemsidan för akutläkarna är en aktivt informationssite tillgänglig via hemmaklinik och extern.

I västSverige har vi ett utbildningsnätverk med en gemensam utbildningsdag per termin: akutväST, se facebookgruppen med samma namn.

Studierektor: Kristina Bengtsson Linde;  mailadress: kristina.h.bengtsson@vgregion.se