Norrköping


Reviderad: 171001

Sjukhustyp
Länsdelssjukhus

Upptagningsområde
Ca 180000

Antal besök
Ca 48000 besök per år

Organisation 
Vrinnevisjukhuset är ett fullvärdigt Akutsjukhus med ett primärt upptagningsområde på ca 180 000 invånare. Akutkliniken i Norrköping består i sin tur av en akutmottagning och en akutvårdsavdelning (AVA) med 16 vårdplatser varav 2 intermediärvårdsplatser (IMA). Totalt är vi närmare 170 medarbetare på kliniken varav i nuläget ca 15 läkare med inriktning Akutsjukvård.

Under våren 2018 kommer Akutmottagningen flytta till helt nya lokaler med ny akutmottagning och samlokalisering med den tidigare Barnakuten. Under fjärde kvartalet 2018 kommer sedan AVA få nya lokaler i direkt anslutning till akutmott och då med fler IMA platser. Med fler akutläkare kommer verksamheten kunna utvecklas på ett mycket spännande sätt på såväl akutmottagningen som på AVA/IMA.

Samtliga akutläkare inom Region Östergötland har ett arbetstidsavtal med 36-timmarsarbetsvecka. Läkarna har schemalagd administrativ tid och utbildning/läkarmöte varje vecka. Varje månad hålls ett längre läkarmöte. En vecka per termin är avsatt som heltids internutbildning för ST-läkarna som organiseras Regionövergripande. Vi strävar på många olika sätt efter en god arbetsmiljö som möjliggör att arbeta många år på akuten. Vi tillämpar ett arbetssätt med teamarbete där samma sjuksköterska, undersköterska och läkare jobbar tillsammans ett helt arbetspass.

Specialister i Akutsjukvård: 4

ST-läkare i akutsjukvård: 16

ST-kontrakt
Våra ST-läkare erbjuds basblocksutbildning i akutsjukvård. Vid sidotjänstgöringar har vi 100 % ryggsäckspengar. Sedan 2015 finns en gemensam utbildningsorganisation för akutläkarna i hela Region Östergötland, LUKAS. Där finns en gemensam studierektor samt 2 administratörer.

Handledning
Våra specialister i Akutsjukvård samt våra mest seniora ST läkarna tjänstgör i det Bedömningsteam som finns på akutmottagningen. I den positionen ligger att arbeta i nära sammarbete med vår Ledningsansvariga Sjuksköterska (LS) samt ett handledningsansvar.

Samtliga ST läkare har vidare en Specialist i Akutsjukvård som huvudhandledare. I nuläget är den Specialisten som oftast anställd på Akutkliniken i Linköping. Av den anledningen och för att erbjuda möjligheten att få verka på en akutläkardriven akutmottagning ingår det att man under sin ST utbildning även tjänstgör under en period på akutmottagningen i Linköping.


Arbetsbeskrivning
Akutläkarna arbetar symptom- och prioritetsbaserat och tar alla patienter.

 

Läkarchef

Pamela Mårdh

Akutkliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Tel: (vx) 010-1030000

Mail pamela.mardh@regionostergotland.se

Verksamhetschef

Erik Müssener

Akutkliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Tel: (vx) 010-1030000

Mail erik.mussener@regionostergotland.se