Helsingborg


Reviderad: 1501211

 

Befolkning  

137 500  i Helsingborgs kommun

 

Sjukhustyp

Länsjukhus 

 

Upptagningsområde

250 000 i Nordvästra Skåne, uppskattningsvis 320 000 under sommarsemestertid

 

Antal besök

Ca 72 000 besök per år

 

Organisation  

Akutmottagningen Helsingborgs lasarett är en del av verksamhetsområdet Pre- och intrahospital akutsjukvård som utöver akutmottagningen också ansvarar för ambulansverksamheten i Nordvästra Skåne. Vi är totalt c:a 300 anställda fördelat jämnt mellan akutmottagning och ambulans.

 

Helsingborg var tidigt igång med akutläkarutbildning men det är först nu i och med beslut på högsta regionala nivå samt besked om basspecialitet som akutsjukvården lokalt och regionalt kan utvecklas med full kraft. Denna utveckling gör vi i tätt samarbete med de andra akutklinikerna i Skåne samt genom ett kompetenslyft via akutkliniker i Boston / Harvard University.

 

Akutläkare bemannar en egen akutläkardisk som hanterar framförallt larmpatienter och specialitetsövergripande frågeställningar. Vi har ledningsläkarfunktion, larmläkare, triageläkare, samt medicinjour dagtid samt även övergripande arbetspass som beroende på inflöde och belastning vid diskar fördelas till de traditionella jourlinjerna (kir, ort, med). På akutmottagningen finns ÖNH akut som bemannas av öronläkare. Kirurgiska och ortopediska barn bedömes på plats på akutmottagningen men Barnkliniken har en separat akutverksamhet, dock planeras denna framöver att samlokaliseras med stora akutmottagningen.

 

Seniora ledningsläkare och läkarchefer ingår i beredskapslinje vid förstärknings- och katastroflägen. Separat utbildning i stabsmetodik har gjorts i förvaltningens regi.

 

Läkarna har schemalagd administrativ tid och utbildning/läkarmöte varje vecka. Varje månad hålls en regional internutbildning för ST läkare i akutsjukvård på Practicum i Lund med scenarioträning och workshops. 1 gång / termin görs examinering enligt Swesems deltentamina. 

 

Point of care ultraljud är ett viktigt utbildningsområde. Introduktionsutbildning blir inom ramen för Practicums arbete (se ovan). Utöver fortsatt träning under klinisk handledning byggs ett certifieringsförfarande upp där bilder sparas till klinikens PACS och bildgranskningsprogram för sekundärgranskning och feedback.  

 

Vi har ett regionalt samarbete och utbyte med Region Sjaelland för att bland annat optimera tillgång på sidotjänstgöringskliniker. Då anestesi är en frekvent flaskhals och många önskar en utvidgad tjänstgöring där kan nu våra ST läkare göra 6 mån anestesirandning på Själland. Danska ST läkare kan genom att göra sin akutmottagningsplacering i Sverige tillgodose sin måluppfyllelse. 

 

Kliniken satsar på utbildning av alla personalkategorier med en strukturerad klinisk utbildningstrappa, för sjuksköterskornas del även formell vidareutbildning för att uppnå specialistsköterskekompetens inom akutsjukvård. Utan denna kompetenshöjning inom samtliga personalkategorier kan inte akutsjukvård som specialitet nå sin fulla potential.

 

Specialister: 10 , varav 4 dubbelspecialister inom akutsjukvård, 2 med färdig basspecialitet men ytterligare några månader på akutsjukvårdstillägg. 4 specialistdoktorer (gastroenterologi, kardiologi, infektion, ortopedi). 

 

ST-läkare: 12 , varav 2 väntas färdiga under VT -16.   

 

ST-kontrakt

Våra ST-läkare erbjuds numera basblocksutbildning i akutsjukvård. I linje med Region Skåne akutläkarsatsning med ett välutvecklat studierektorsnätverk finns möjligheter att byta utbildningsort inom regionen utifall att livsomständigheter eller annat påkallar detta.

 

Handledning

Alla ST läkare har en specialist som handledare. Den kliniska handledning ”på golvet” utgörs framförallt av ledningsläkarfunktion som bemannas av specialist eller ST läkare på sista året vardagar 8-22 samt helger 12-21.

 

Vi har en disputerad specialistläkare inom akutsjukvård som handleder ST läkarna under det vetenskapliga arbetet samt även för vidare forskning vid intresse. Lasarettet har ett par externa finansiärer och fonder som underlättar denna gren av vår verksamhet.

 

Handledning av medicinstudenter görs i första hand av en egen Kandidatmottagning och inte via läkare i ordinarie drift. Dock bedriver vi varje termin en 5 veckors ”Bredd och fördjupningskurs i akutsjukvård” för T 11 studenter som är mycket populär och ger unga läkare en inblick i akutsjukvård som specialitet.

 

Verksamhetschef

Fredrik Jonsson 

Tel: (vx) 042-4061000                                   Mail: Fredrik.N.Jonsson@skane.se

 

Studierektor / läkarchef

Katarina Lockman-Frostred, specialist i intermedicin och akutsjukvård

Tel: (vx) 042-4061000                                   Mail: Katarina.LockmanFrostred@skane.se

 

Medicinsk enhetschef / läkarchef

Andreas Lindegren, specialist i allmänmedicin och ST akutsjukvård

Tel: (vx) 042-4061000                                   Mail: Andreas.Lindegren@skane.se

 

Forskningsansvarig läkare

Jakob Lundager Forberg, , PhD , specialist i internmedicin och akutsjukvård

Tel: (vx) 042-4061000                                  Mail: Jakob.Lundager-Forberg@skane.se