Eskilstuna


Reviderad: 2017-06-05

 

Sjukhustyp: Länssjukhus

 

Befolkningsunderlag: 140 000, men för vissa specialiteter som Infektion, Onkologi, Hematologi, ÖNH och Ögon är hela länet befolkningsunderlag dvs. 289 000

 

Antal besök: ca 50 500 besök

 

Verksamhetschef: Birgitta Barkne Nilsson, birgitta.barkne.nilsson@dll.se

 

Medicinskt ansvarig: gerold.kretschmar@dll.se

 

Studierektor: Olof Rydin, olof.rydin@dll.se

 

Verksamhet:

Sjukhuset är ett akutsjukhus med c:a 300 vårdplatser som bedriver dygnet-runt-verksamhet inom  internmedicin, hjärtsjukvård, infektion/lungsjukvård, barnmedicin, intensivvård, gynekologi, förlossning, kirurgi, ortopedi, geriatrik, onkologi och psykiatri. Svåra traumafall och neurokirurgiska fall skickas till universitetssjukhus utanför länet 1-2 timmar bort.

 

Organisation: 

Akutkliniken består av akutmottagning, administrativ enhet och akutvårdsavdelning med 30 vårdplatser. Inom Akutvårdsavdelningen finns en Intermediärvårdsenhet med 4 vårdplatser. Läkarbemanningen på akuten utgörs av traditionella klinikbundna jourlinjer för medicin, kirurgi och ortopedi dygnet runt.  Under jourtid tillkommer barnmedicin, gyn, ÖNH samt ögon.

Den första akutläkaren anställdes år 2010. Akutläkarna tjänstgör i nuläget på vardagar. ST-läkarnas uppdrag är att förstärka läkarbemanningen på akutmottagningen för att som färdiga specialister överta en allt större del av det medicinska ledarskapet på akuten. I dagsläget tjänstgör specialisten/överläkaren vanligtvis som ledningsläkare.

Det finns ett starkt stöd från högsta ledningen att satsa på akutläkare och vi vill successivt bli betydligt fler. ST-läkaren är en nyckelperson i arbetet med att utveckla den medicinska kvaliteten på akutmottagningen. Inom några år kommer dessutom en helt ny akutmottagning att byggas där det kommer finnas mycket goda förutsättningar att verka som akutläkare.

 

Specialister i Akutsjukvård: 1

 

ST-läkare i Akutsjukvård: 5

 

ST-kontrakt: ST-läkaren erbjuds basspecialitet i Akutsjukvård. Man kan komma med annan färdig basspecialitet för ST-kontrakt i akutsjukvård. Utbildningen i basspecialiten och tilläggsspecialiten sker integrerat med tjänstgöring omväxlande på akutkliniken och randningar på annan klinik.

 

Utbildning:

På akutkliniken finns ett mycket positivt utbildningsklimat med god tillgång till intern utbildning inom länet och extern utbildning på närliggande universitetssjukhus. Vi följer Region Skånes utbildningsprogram för akutläkare med  heldagsseminarier varje månad och med målet att alla ST-läkare ska genomgå SWESEM:s specialistexamen. Som ST-läkare är du undantagen från klinisk tjänstgöring 1 heldag/vecka då du istället har tid för eget administrativt arbete och självstudier. Det finns också goda möjligheter till randningar inom och utom sjukhuset. Vi jobbar aktivt med ultraljud som en strategisk kompetens för akutläkaren – detta ska vara ett självklart arbetsredskap från början i din ST. I den kliniska vardagen träffar du hela spektrat av akutpatienter – vuxna och barn, medicinlarm såväl som stora traumalarm, mm.