Centralsjukhuset i Kristianstad


Reviderad: 170626

 

Sjukhustyp

Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är Nordöstra Skånes traumasjukhus. 

 

Upptagningsområde

Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är centrum för akutsjukvården i nordöstra Skåne med ett upptagningsområde på 180 000 invånare.

 

Antal besök

Akutmottagningen på CSK har ca 52 000 patientbesök/ år (ca 140 besök/dag)

 

Organisation

På akuten i Kristianstad jobbar man ännu linjebundet och dagtid finns det kirurgi, medicin, ortopedi samt instabila patienter från infektion, gynekologi och öron på akuten. Nattetid finns dessa sex kliniker på akutmottagningen oavsett patient. Barnkliniken har i juni 2017 invigt en helt ny barnakut invid vuxenakuten och kommer där ta hand om alla under 18 år oavsett kliniktillhörighet.

Akutläkarorganisationen är relativt ung än så länge och jobbar i första hand parallellt med övriga jourer som förstärkning. ½-2017 startades en akutläkardisk som onsdagar tar patienter linjelöst mellan 8-17. Under hösten kommer denna tid förlängas till 21:00 på onsdagar och på försök kommer det vara öppet även övriga vardagar mellan 8-17.

Hittills jobbar akutläkarna utöver ordinarie bemanning men planen är att med akutläkardisken kunna införa ett linjelöst omhändertagande som på sikt kommer kunna ersätta de övriga jourerna.   

I dagsläget finns 1 specialist i akutsjukvård som jobbar deltid på kliniken. I september kommer även läkarchefen vara specialist i akutsjukvård.
På ST-sidan finns det i dagsläget 4 ST-läkare på plats och 3 till börjar innan 2017 är slut. Målet är att vara 10 ST-läkare innan 2018 är slut.  

 

ST-utbildningen

Utbildningsplan

Samtliga ST-läkare med basspecialitet Akutsjukvård följer SWESEM´s rekommenderade utbildningsplan.  ST-läkarna kan tillgodose sig alla randningar på det egna sjukhuset men uppmuntras till någon externplacering under ST.

Internutbildning

ST-läkare i akutsjukvård blir schemalagda för att delta i Region Skånes internutbilning för blivande akutläkare 1 gång/månad. För närvarande sker detta på Practicum i Lund. Kursen går under loppet av 1-1,5 år och upprepas sedan med uppdaterat material. Kursen ger intyg om uppfyllande av kurs för flera av SoS delmål. Separata kurser avseende kvalitetsarbete och medicinsk vetenskap erbjuds samt ST-eftermiddagar i Kristianstad som täcker A och B-målen inom nya ST.

Extern utbildning

ST-läkare i Akutsjukvård ska delta i ATLS© och APLS©, handledarutbildning, ledarskapsutbildning samt prehospital utbildning inom katastrofmedicin och prehopsital sjukvårdsledning. I övrigt styr den enskilde ST-läkarens önskemål vilka kurser som skall genomföras

 

Kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete

Vi följer Region Skånes rekommendation om 6 veckors schemalagd tid för att ägna sig åt det skriftliga arbete som krävs för det vetenskapliga arbetet.

För kvalitetsarbetet finns många möjligheter till utvecklings och förbättringsarbeten som kan erbjudas ST-läkarna.

 

Handledning

Alla ST-läkare i akutsjukvård får en personlig huvudhandledare. Målsättningen är att denna ska vara specialist i akutsjukvård och verksam inom sjukhuset.  Hittills har detta kunnat tillgodoses. Under tjänstgöring på akutmottagningen nyttjas övriga klinikers bakjourer om inte specialist i akutsjukvård finns tillgänglig.

 

Specialisttentamen i Akutsjukvård

Akutsjukvårdsprogrammet vid kryh har som krav att ST-läkarna ska få godkänt på minst en deltentamen i akutsjukvård. ST-läkarna uppmuntras att göra alla deltentamina.

Forskning

Vid intresse och behov får ST-läkarna hjälp med kontakter till forskningscentra i Regionen.

 

Ledning och Kontakt

Erik Wall Specialist i Internmedicin och i Akutsjukvård efter 1/9-2017, Enhetschef för läkarna och ansvarig för införandet av akutläkare i Kristianstad.
Erik.X.Wall@skane.se

Ewa Burenhult-Simonsson, Specialist i Akutsjukvård och Internmedicin, medicinskt ansvarig för Akutmottagningen CSK.
Ewa.L.BurenhultSimonsson@skane.se

Caroline Tababat-Khani, Specialist i  Akutsjukvård och Internmedicin, ST-studierektor akutsjukvård Kryh, kliniskt verksam i Ystad
Caroline.Tababat-Khani@skane.se

Caroline Nilsson, Verksamhetschef  VO Akut Kristianstad.
Caroline.E.Nilsson@skane.se