A som i Airway

Det finns en tydlig ambition inom svensk akutsjukvård att inte likställa akutläkare med läkare på akutmottagning. Även om många av oss börjat vår karriär på så vis så är det framåt vi vill gå. Arbetsgivarna och administrationen vill gärna ha bemanning; kompetens och utfall är ofta sekundärt. Så trots att jag ville bli specialist i akutsjukvård fick jag anpassa mig och efterhand valde jag att utbilda mig utomlands. Många av mina kollegor har hoppat över till andra specialiteter där inte bara utbildning erbjöds men också där organisationen var redan på plats.

Så de flesta av oss är stöpta efter omständigheter; ex intermedicinare med akutsjukvård som tillägg (då akutsjukvård initialt inte blev en basspecialitet). Med tillhörande AVA – man måste väl vara lite på avdelning? Kanske ser man inte barn regelbundet. Gyn? Nej glöm det. Psykiatri? Ingår det? Intubera och critical care? Nej i Sverige gäller inte det, bara internationellt.

Att anpassa sig efter den lokala akutmottagningens patientpopulation och sjukhusets övriga politik är fyllt av kompromisser. I slutändan riskerar man stå med specialistbevis i handen utan vare sig färdigheter eller tillhörande en organisation som låter oss förvalta eventuella färdigheter.

 

Jag har nyligen sökt ett arbete som kräver luftvägshantering i traumasituationer och stabilisering etc. Min kompetens godkändes av svenska anestesiologer. Inte för att jag var svensk specialist i akutsjukvård utan för att jag utbildat mig utomlands. De lät mig veta att en svenskutbildad akutläkare inte hade kvalifikation nog.

Så när vi börjar bli specialister räcker inte det. Det är den faktiska kompetensen som räknas. Vilket jag också tycker är rimligt.

I mitt fall saknar jag alltså inte kompetens. Däremot saknar jag en organisation som tar tillvara min kompetens. Många arbetsgivare vill att jag kommer och handleder deras ST-läkare. Det är förvisso kul och givande men snabbt framgår det att vi inte har en akutläkarorganisation och övriga specialiteter är inte säkra på hur de ska förhålla sig till oss. Hur ska man lära en ST läkare att intubera när det inte är beslutat inom organisationen att akutläkare intuberar? CVK? Hur lär man ST-läkare att inte bara ta direktiv utan att också ge direktiv?

 

Att planera för akutläkare kräver i första hand att man är överens inom sjukhuset om en organisationsförändring. För detta krävs ekonomiska förutsättningar och en budget. Vi som akutläkare måste akta oss för att bygga hus på isen – finns inga förutsättningar (politiska eller ekonomiska) producerar vi inga akutläkare och har ej heller förutsättningar för att behålla vare sig akutläkare eller deras kompetens.

 

Så – vad är en akutläkare? En akutläkare är alltså inte (enbart) en läkare placerad på akutmottagningen utan en specialist i tidskritiska moment. Ju snabbare handläggning en patient behöver, desto mer akuta åtgärder som behövs, desto viktigare för oss, patienten och organisationen att vi kan och gör vår sak. En grundläggande färdighet i detta är att ta hand om patienter med varierande medvetenhetsgrad och sviktande vitala parametrar. Är patienten stabil och du undrar om ERCP eller inte är aktuellt har du tid att ringa efter en konsult och patienten kan får bättre hjälp av någon mer insatt än du – när situationen inte är lika tidskritiskt. Är patienten instabil så bör du agera först, sätt in antibiotika och vätska vid sepsis, starta noradrenalin vid dålig respons och intubera/söva när laktatet försämras (observera att det inte finns någon sepsisalgoritm eller annan intubationsalgoritm som tar hänsyn till platsbrist på IVA).

 

Detta är inte intuitivt eller logiskt för andra specialiteter vad jag förstår. I deras värld är akuta insatser något att tänka på en bit in i karriären. Man ska väl ha opererat lite bråck innan man tar sig an trauma. Man ska väl söva lite på operation innan man utför RSI på akutmottagningen. Man ska väl ha gått på HIA innan man hanterar arytmier. Man börjar med rektoskopier innan man ens överväger en torakotomi. Fast det är klart – är klockan efter 5 kastas allt “vett” åt sidan och vem som helst av underläkarna kan ta jouren på akuten. (Märkligt nog framstår detta ibland som ett bättre alternativ än att tänka sig att akutläkare ska ta över…).

 

Vi är också alla uppfostrade i ett system där akutmottagningen inte har någon definierad kompetens. Vi själva har sällan sett akutläkare intubera, sätta CVK, sedera med propofol etc. De som har denna erfarenhet har ofta fått den utomlands eller av någon som utbildatat sig utomlands. Märk också att i socialstyrelsens riktlinjer (se länk sidan 9) för vår kompetens bör livshotande åtgärder och behandling läras ut tidigt under specialistutbildningen.

Om övriga kliniker kan räkna med vår stabiliserande kompetens på akutmottagningen kan de i större utsträckning förbereda nästa steg i kedjan ex förbereda operationslaget, ordna plats på IVA, diskutera med olika konsulter vid multitrauma etc. Det höjer kvaliteten för patienterna.

 

Det vi måste ha klart för oss är att även om vi hittills saknar viss utbildning och erfarenhet är vår organisationsmodell överlägsen. Vi kommer att att arbeta hela vår karriär på akutmottagningen (vissa av oss säkert också prehospitalt). Ju tidigare vi börjar intubera desto mer erfarenhet får vi (att hantera medvetslösa patienter självständigt är också vägen in till den prehospitala världen). Efter 10 år har vi samlat på oss kunskap oavsett var vi börjar. De andra specialiteterna kommer fortsatt att skicka ned AT och ST-läkare, speciellt på jourtid, ofta utan direkt handledning. Det dröjer inte länge innan vi står för den mesta kompetensen (många akutläkare i Sverige vittnar om denna situation i Sverige redan idag). Men det förutsätter att vi börjar intubera etc. All väntan är förlorad tid och framför allt förlorad kvalitet för patienten.

 

Ett viktigt steg i nuvarande utveckling i Sverige är att vi planerar för att kunna ta hand om våra sjukaste patienter på akutmottagningen. Vi måste kunna alla moment som nu ofta handhas av andra kliniker. Skickar vi en ST-läkare på randning inom anestesi måste det finnas en organisation för denne att sedan intubera under resten av sin ST. Denna princip bör gälla för alla randningar och kompetenser. Sköterskor behöver också kompetens att ta hand om sviktande patienter. Behöver vi utbilda respiratorassistenter likt Södersjukhuset? IVA eller anestesisköterskor på akuten? Eller ingår detta i akutsjuksköterskors vidareutbildning? Detta är exempel på frågor som måste besvaras.

Detta bör också diskuteras och implementeras på ett nationellt plan. Jag skulle vilja se ett tydligt mål där ex alla orter som har specialister i akutsjukvård sköter alla akutens intubationer med specialist på plats. En tidsplan med slutdatum för implementering bör fastställas. En nationell tidsplan och tydliga riktlinjer för utbildningsorter borde också vara angeläget. Annars befäster vi akutläkarnas inkompetens istället för kompetens. Självklart bör man sätta in nödvändig vidareutbildning om detta behövs. Poängen är att detta måste planeras och implementeras, det sker inte av sig självt.

Min åsikt är att en specialist i akutsjukvård skall ha kompetens att självständigt hantera alla tidskritiska moment – vilket också är i enlighet med vår målbeskrivning. Annars får vi ett A och B-lag där akutläkares kompetens varierar – där vissa ser barn, andra inte, där vissa intuberar, andra inte,  vissa gör ultraljud, andra inte etc. Utan en gemensam målbild av akutläkares faktiska kompetens är det svårt för oss att bygga en hållbar organisation och också svårt för andra specialister att förhålla sig till akutläkare.

 

Just när det gäller critical care verkar det gå framåt i Sverige. KVAST, utbildningssektionen inom anestesin har hört av sig till SWESEM’s styrelse och vill samarbeta kring framtida utbildning av akutläkare. Det ser jag som en positiv utveckling även om de inte primärt har ansvar för vår sammantagna kompetens. Vidare har anestesiologer med prehospitalt intresse visat intresse av att samarbeta med akutläkare om uppdrag och utbildning (Katrin Hruska blev nyligen inbjuden till Joacim Lindes kurs för att tala om akutläkare). Region Skåne har avtalat med sjukhus i Danmark om anestesiplacering för att bättre möta deras utbildningsbehov. I Sundsvall intuberar akutläkarna nu själva alla patienter med hjärtstillestånd. Swesems populära kurs i critical care går i år i repris i Linköping.

 

För min egen del – om jag ska verka i Sverige – är det av vikt att alla akutläkare behärskar akut sjuka patienter. Några få av oss kan inte i längden vara ett undantag vad gäller kompetens. Sverige kan inte heller i längden vara ett undantag internationellt. Det bästa sättet att gå framåt är att nu samarbeta med andra kliniker och läkare för att få en gemensam målbild av akutläkares roll och kompetens. Det är inte rimligt att förvänta sig att andra kliniker skall förstå och acceptera vår utbildning och specialitet över en natt. De som är chefer och ledare inom svensk akutsjukvård måste gå före och utbilda och implementera organisationsförändringar parallellt med samarbete.

 

Critical care torde vara vårt viktigaste mål efter att vi nu blivit en specialitet. Hanterar man inte A fullt ut med intubation och sövning blir gränsen suddig för vad en akutläkare är och behärskar och man riskerar att inte göra ett bra jobb på B, C, D och E etc heller. I förlängningen blir det då oklart om en akutläkare är specialist i akuta processer och hantering av akut sjuka eller hantering av sjuka som söker akut. Vi måste laga hålen i skrovet innan skutan sjösätts.

 

Nicholas Aujalay,  styrelseledamot SWESEM

 

7 thoughts on “A som i Airway”

 1. Som ST läkare i Anestesi och intensivvård, med specialintresse i akutsjukvård/intensivvård har jag dock svårt att se att man som akutläkare skall vara ansvarig för hantering av de svåraste luftvägarna, nämligen de akuta, då det ju på de flesta sjukhus i sverige finns specialkompetens, anestesiologer, som ju dagligen tränar både lätta och svåra luftvägar…och som dessutom besitter en unik kompetens i att handlägga patienter med dviktande vitalfunktioner…. har svårt att själv se vinsten i att vilja utestänga sådan kompetens från akutrummet. Skulle min anhöriga komma till sjukhus, och vara i behov av intubering, ser jag hellre att någon som intuberar och söver många ggr varje dag “tubar” än någon som gör detta enstaka ggr/månad.
  Mvh Emilie ST-läkare AnIVA

 2. Jag håller med dig, Emelie, om att patienter ska intuberas av läkare som har kompetens att göra det. Eftersom intuberade läkare kommer att läggas in på IVA, är det förstås bra att den läkare som ska ta emot patienten, är inblandad i vården redan från början. Luftvägshantering är så mycket mer än att placera en tub mellan stämbanden. Det är bedömning och planering utifrån den aktuella patients omständigheter. Som akutläkare måste man lära sig att hantera det, vilket man ju också måste som IVA-läkare. Jag tror att det är mycket vi kan göra för att samarbeta bättre på akutrummet. Det handlar verkligen inte om att utestänga någon kompetens, utom om att utveckla det akuta omhändertagandet.

 3. Det ser ju olika ut på olika sjukhus, hos oss har vi en ST-läkare på IVA nattetid med en bakjour i hemmet. Jag ser framför mig situationen där den ensamma IVA läkaren blir stående på ex vis ett akut snitt med en hotande asfyxi samtidigt som vi på akuten har en patient som behöver intuberas akut. Om vi inte har rutiner där vi intuberar på akuten så har vi ett potentiellt problem i dessa lägen. Jag tänker mig en samsyn med IVA- läkarna kring dessa patienter där akutläkare intuberar med stöd av IVA- läkare dagtid för att kunna hantera det självständigt när det behövs. Samsyn och samarbete leder till bättre omhändertagande av patienterna.

 4. Jag kan bara håller med Nicholas. Jag tror att vi på sikt (ngr år)behöver kommer fram till att mer och mer tidskritiska åtgärder utförs av akutläkaren. Om det nu är luftväg eller kärlacces. Eller annat. Att talar om utestängning är inte rätt väg att gå, det är just de formuleringar och tankesättet bakom som försvårar etableringen av akutsjukvård som specialitet i Sverige. En narkosläkare kan ha specialintresse i akutsjukvård och därmed automatisk kvalificera sig för luftvägshanteringen på akutrummet. Hur är det då med en akutläkare med specialintresse för luftvägshantering? Jag har personligen vid flera tillfälle på akutrummet väntat och bett om en intubation som inte skedde och som i senare skede resulterade i aspirationer och andra komplikationer. Och visst, det fanns inga respiratorplatser. Ingen vettig akutläkare inbillar sig att man med det nuvarande system som finns på plats i Sverige kan tar över intubation från en dag till nästa. Men jag kan inte se skillnaden till andra länder som har genomgått den förändringar och var ett flertal studier visar ingen skillnad mellan resultaten. Jag minns diskussioner för 10 år sedan vad en akutläkare aldrig kommer kunna göra, att det måste finnas en kirurg för det ena, en internmedicinare för det andra och så vidare. Och tänk. Hur mycket som har tagits över av akutläkare och utförs oftast bättre nu än förut.
  Istället för att man försvara sitt revier och prata om utestängning vore det betydlig mera produktivt att fråga sig hur man kan bidrar till att utbilda akutläkare (eller åtminstonde framtida sådana) i luftvägshantering och hur man kan upprätthålla deras kompetens.

 5. Och jag håller med Gerold. Ett samarbete är vad som krävs mellan kliniker där man drar åt samma håll. Det är inga konstigheter med de kompetenser som en akutläkare behöver besitta, de finns redan innanför sjukhusets väggar. Ett ordentligt utvecklat randningssystem på intensiven och andra kliniker samt randning av övriga klinikers utbildningsläkare på akutmottagningen gör att broar byggs, respekt mellan klinikerna vinns och att man lär sig av varandra.

  Målet är att akutläkare skall klara av att stabilisera alla som kommer till akutmottagningen. Det fungerar på så många andra ställen. Varför skulle det inte fungera i Sverige?

  Jag ser fram emot en flytt till Sverige för att ta detta vidare

  Jona Karlsson, akutläkare Atlanta, USA

 6. Jag har fullt förståelse för Emilies synsätt på luftvägarna och hantering av sviktande vitalfunktioner. Och att det ska finnas högsta och mest uppdaterade kompetens på akutrummet då det krävs. Tyvärr har jag sällan varit i en situation då urakuta situationer planerades in i dagens program, gärna med stöd av en bakjour runt hörnet. Om då logiken att narkosläkaren ska hantera dessa delar till fullo ska hålla måste tjänstgöringen av narkosjouren obligatorisk vara där situationen kan uppstå, dvs på akutrummet och inte på den genom delegation till specialistsjuksköterskor och apparatmedicin välsäkrade IVA eller genom intuberande och sövande specialistsjuksköterskor lika väl uppsäkrade operation. Dit kan den ju i förekommande fall tillkallas som konsult, vilket i dagsläget är regeln på akuten, eller annan avdelning. Sedan håller jag med Nicholas att platssituation på IVA är ett empirisk organisatorisk problem som inte ska påverka evidensbaserad handläggning av patienter, varken angående luftväg eller inotropi. Jag har varit tillräckligt ofta i situationer då patienter fick hanteras med massiv non-tekniska-invasiv stöd och lite vätska till för att hävda septisk chock och andningssvikt pga platssituation eller som jag tolkar det statistikväll – medicinsk fanns inga skäl men den var ju för sjuk för IVA! Hur skulle det påverkar den fina överlevnaden hos oss i nationella jämförelsen?
  I situationer då resurserna sviktar – dvs katastrofläge, inte den dagliga sjukvården! – förväntas akutläkare kunna allt enligt målbeskrivningen. Det är väl lite som med försvaret – man ska nog förbereda sig, utbildas och tränas innan det blir skarpt läge, och upprätthålla kompetensen. Det är bla därför att Cliff Reid kommer till Linköping i augusti – kommer du?

 7. Jag vill nog säga att vi skall kunna allt i målbeskrivningen till vardags och inte bara i katastrof eller undantagslägen. Kan du det inte till vardags kan du det inte i katastrofläge heller. Train as you fight – fight as you train.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *